Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Τα κάλαντα των Θεοφανίων στη Σκοπιά Φλώρινας

Μετά την ανάδυση του σταυρού, τα παιδιά που βούτηξαν για να πιάσουν το σταυρό, τον περιέφεραν σε όλα τα σπίτια του χωριού ψάλλοντας το Τροπάριο Θεοφανείων.
«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε,
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις·
τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φώνη προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα·
καί τό πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές.
Ὁ ἐπιφανείς, Χριστέ ὁ Θεός,
Καί τόν κόσμον φωτίσας,
δόξα σοι».